VB-Clinic

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Home »  Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Idea powstania

Ideę Pomnika-Szpitala, który upamiętniałby męczeńską śmierć dzieci na przestrzeni historii Polski propagowała pisarka Ewa Szelburg-Zarembina w latach 60-tych. Równocześnie placówka ta swoim zasięgiem i specjalizacją miała służyć zdrowiu wszystkich dzieci w Polsce. Idee te są aktualne również dziś. Pierwszego pacjenta przyjęto do Centrum Zdrowia Dziecka 15 października 1977 r. W 1995 r. szpital uzyskał status prawny jednostki badawczo-rozwojowej.

O Instytucie

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (zwany dalej Instytutem lub IPCZD) jest instytutem badawczym, a także jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce pracującym na rzecz nowoczesnej pediatrii. Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, działalności leczniczo-usługowej ukierunkowanej na potrzeby zdrowotne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, a także realizacja zadań dydaktycznych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz wdrażanie ich wyników. Organem założycielskim Instytutu jest Rada Ministrów. IPCZD jest rekomendowany przez Ministra Zdrowia do koordynowania działań w ramach Polskiej Sieci Badań w Pediatrii i należy do Polskiej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Osiągnięcia naukowe i kliniczne są efektem ponad 35-letniej pracy zespołu medycznego.

Misja Instytutu

Każdego dnia wszelkie nasze wysiłki i starania kierujemy w stronę małych Pacjentów. Pragniemy zapewniać im opiekę i leczenie na najwyższym poziomie. Nasz personel wykorzystuje w codziennej pracy najnowocześniejsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie pediatrii, uwzględniając jednocześnie potrzeby Pacjentów i ich Rodzin.

Ocena parametryczna

W wyniku oceny parametrycznej za lata 2013-2016 Instytut ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” utrzymał posiadaną już wcześniej kategorię A+. Kategorie nadawane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) świadczą o najwyższej jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej wśród jednostek naukowych. Spośród 993 jednostek naukowych działających we wszystkich obszarach, jedynie 47 z nich przyznano kategorię A+, co stanowi niespełna 5% ogólnej liczby. Instytut znalazł się wśród dwóch instytutów badawczych w obszarze nauk medycznych, które otrzymały najwyższą notę. Ocena została przeprowadzona na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie POL-on. Otrzymanie kategorii A+ świadczy o najwyższym poziomie naukowym jednostki badawczej. Jest to ogromny sukces pracowników naukowych, prowadzących badania w Instytucie ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.
Logo ,,HR Excellence in Research”
Instytut znalazł się wśród jednostek, które mogą posługiwać się prestiżowym logo „HR Excellence in Research”. Logo nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom badawczym, które wprowadzając w życie zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, tworzą przyjazne i inspirujące środowisko pracy dla naukowców. Instytucje nagrodzone logo „HR Excellence in Research” stosują przejrzyste procedury rekrutacyjne, stwarzają szanse rozwoju kariery naukowej i dążą do stałej poprawy warunków pracy naukowców.

Projekty w liczbach

W latach 2010-2017 Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” realizował:

 • 34 projekty finansowane/współfinansowane ze źródeł zagranicznych, w tym:
  • 12 projektów w ramach Programów Ramowych UE
  • 7 projektów w ramach Wspólnotowych Programów działań w dziedzinie zdrowia
  • 2 projekty w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
  • 8 projektów finansowanych w ramach funduszy strukturalnych
  • po 1 projekcie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Leonardo da Vinci, EUROSTARS, ERA-NET eRare
  • 1 projekt finansowany przez WHO
 • 74 projekty finansowane ze źródeł krajowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
 • 5 projektów finansowanych przez Fundację Nutricia oraz
 • 5 badań prowadzonych przez ośrodki zagraniczne

(stan na: 19.10.2017 r.)

Pracownicy naukowi IPCZD

Obecnie w Instytucie ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” zatrudnionych jest 94 pracowników naukowych, w tym:

 • 18 osób na stanowisku Profesora zwyczajnego
 • 13 osób na stanowisku Profesora nadzwyczajnego
 • 39 osób na stanowisku Adiunkta
 • 24 osoby na stanowisku Asystenta Naukowego

(stan na: 01.01.2018 r.)

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www: http://www.czd.pl/